ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

תפילין על מומר

שאלה:

נכנס אלינו לבית הכנסת יהודי שהתנצר ומצהיר בריש גלי שהוא מאמין במייסד דתם. האם יש עדיין עניין להניח עימו תפילין?

תשובה:

יהודי שהתנצר רחמנא ליצלן נחשב מומר שדינו כגוי[1], ואף שעדיין חייב בכל המצוות[2], מכל מקום כיון שכל עוד מאמין באותו האיש ובנצרות ממילא אינו מאמין בתורה ובמצוותיה, על כן גם אם יניח תפילין אין זו נחשבת מצוה כלל שהרי אינו מתכוון לקיים המצוה[3].


לכן קודם צריכה להיות ההשתדלות להחזירו לאמונה במצוות ה' ואחר כך לעודדו להניח תפילין ולקיים שאר המצוות.


[1] שו"ע יו"ד סי' ב ס"ה. שוע"ר סי' לט ס"א.


[2] תוספות פסחים כח, ב ד"ה כל ערל: "גבי בן נכר שהוא מומר כו' פשיטא שחייב לאכול מצה דהא חייב בכל מצות האמורות בתורה". שוע"ר סי' לט ס"א לענין תפילין: "ומומר ומסור כו' שהן מוזהרין עליה".


[3] ראה שוע"ר סי' תעה סכ"ח: "אכל מצה בלא כוונה שלא נתכוין לצאת ידי חובתו באכילה זו יצא ולא אמרו שכל המצות שעשאן שלא במתכוין דהיינו שלא נתכוין לצאת ידי חובתו בעשייה זו לא יצא ידי חובתו אלא במצות שאין בהן הנאת הגוף כלל כגון קריאת שמע (בסי' ס') ותקיעת שופר (בסי' תקפ"ט) ונטילת לולב (בסי' תרנ"א) וכיוצא בהן שכשלא נתכוין בעשייתן לשם מצוה לא קיים המצוה כלל שאינו אלא כמתעסק בעלמא ואין עשייתו נקראת עשיית מצוה אבל מצות התלויות באכילה כגון פסח מצה ומרור וכיוצא בהן כיון שיש בהן הנאה לגוף אף שלא נתכוין לצאת באכילה זו יצא ידי חובתו שהרי על כרחו נהנה הגוף מאכילה והרי זו נקראת אכילה ונמצא שקיים מצות האכילה".


מכאן למדנו שמי שלא מכוין למצוה אינו יוצא ידי חובה. ממילא אין שום ענין להניח איתו תפילין. אלא כמו שכתבנו בפנים יש להחזירו לאמונה וממילא יתכוין וממילא יצא ידי חובה. [ויש לומר שגם בגוונא דמצה, לא מדובר באדם שאינו מאמין במצות מצה, רק שלא התכוין לה באותו זמן, ועל זה כותב אדה"ז שכיון שנהנה יצא ידי חובה, אבל אם אינו מאמין בה כלל גם במצה לא יצא ידי חובה. וכן משמע בפשטות מדברי הר"ן המובא בדרכי משה הארוך או"ח סי' תעה אות ג, שמה שכתוב בגמרא ראש השנה דף כ"ח ע"א אנסוהו לאכול מצה יצא, היינו כשחסרה רק הכוונה לצאת, אבל כשחושב שזה אינו פסח או זו אינה מצה לא יצא. עיין שם. ויש לומר שנידון דידן שחושב שאין כאן מצוה כלל כל שכן שלא יצא].


יהודי שהתנצר רחמנא ליצלן נחשב מומר שדינו כגוי[1], ואף שעדיין חייב בכל המצוות[2], מכל מקום כיון שכל עוד מאמין באותו האיש ובנצרות ממילא אינו מאמין בתורה ובמצוותיה, על כן גם אם יניח תפילין אין זו נחשבת מצוה כלל שהרי אינו מתכוון לקיים המצוה[3].


לכן קודם צריכה להיות ההשתדלות להחזירו לאמונה במצוות ה' ואחר כך לעודדו להניח תפילין ולקיים שאר המצוות.


מקורות:

[1] שו"ע יו"ד סי' ב ס"ה. שוע"ר סי' לט ס"א.


[2] תוספות פסחים כח, ב ד"ה כל ערל: "גבי בן נכר שהוא מומר כו' פשיטא שחייב לאכול מצה דהא חייב בכל מצות האמורות בתורה". שוע"ר סי' לט ס"א לענין תפילין: "ומומר ומסור כו' שהן מוזהרין עליה".


[3] ראה שוע"ר סי' תעה סכ"ח: "אכל מצה בלא כוונה שלא נתכוין לצאת ידי חובתו באכילה זו יצא ולא אמרו שכל המצות שעשאן שלא במתכוין דהיינו שלא נתכוין לצאת ידי חובתו בעשייה זו לא יצא ידי חובתו אלא במצות שאין בהן הנאת הגוף כלל כגון קריאת שמע (בסי' ס') ותקיעת שופר (בסי' תקפ"ט) ונטילת לולב (בסי' תרנ"א) וכיוצא בהן שכשלא נתכוין בעשייתן לשם מצוה לא קיים המצוה כלל שאינו אלא כמתעסק בעלמא ואין עשייתו נקראת עשיית מצוה אבל מצות התלויות באכילה כגון פסח מצה ומרור וכיוצא בהן כיון שיש בהן הנאה לגוף אף שלא נתכוין לצאת באכילה זו יצא ידי חובתו שהרי על כרחו נהנה הגוף מאכילה והרי זו נקראת אכילה ונמצא שקיים מצות האכילה".


מכאן למדנו שמי שלא מכוין למצוה אינו יוצא ידי חובה. ממילא אין שום ענין להניח איתו תפילין. אלא כמו שכתבנו בפנים יש להחזירו לאמונה וממילא יתכוין וממילא יצא ידי חובה. [ויש לומר שגם בגוונא דמצה, לא מדובר באדם שאינו מאמין במצות מצה, רק שלא התכוין לה באותו זמן, ועל זה כותב אדה"ז שכיון שנהנה יצא ידי חובה, אבל אם אינו מאמין בה כלל גם במצה לא יצא ידי חובה. וכן משמע בפשטות מדברי הר"ן המובא בדרכי משה הארוך או"ח סי' תעה אות ג, שמה שכתוב בגמרא ראש השנה דף כ"ח ע"א אנסוהו לאכול מצה יצא, היינו כשחסרה רק הכוונה לצאת, אבל כשחושב שזה אינו פסח או זו אינה מצה לא יצא. עיין שם. ויש לומר שנידון דידן שחושב שאין כאן מצוה כלל כל שכן שלא יצא].