ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

תאריכים שאינם מסוגלים

שאלה:

האם זה נכון שלפי האריז"ל קיימים ימים מסויימים בכל חודש שבהם לא מומלץ להתחיל ולפעול בעניינים מסויימים (להתחתן, ללכת בדרך, להקיז דם). ואם כן, האם כיום יש לחשוש לכך?

תשובה:


  • בספרו של רבי חיים פאלאג'י 'מועד לכל חי', מופיעים תאריכים שונים במשך חודשי השנה שבהם מומלץ להימנע מפעולות מסוימות, חלקם בשם האריז"ל וחלקם ממקורות נוספים.

  • גם בשולחן ערוך[1] מופיע שנהגו להימנע מלהתחיל דבר חדש בימים שני או רביעי בשבוע, וכן להימנע מלערוך נישואין בחצי השני של החודש.

  • אולם הפוסקים מבהירים שאין כוונת השולחן ערוך להורות שצריך לנהוג כן, רק כוונתו לומר שאותם הנוהגים כן אינם עוברים איסור משום "לא תנחשו ולא תעוננו"[2].

  • ואדרבה, יש שכתבו שבמקום שלא נהגו כן טוב יותר לא להימנע מנישואין בחצי השני של החודש[3].

  • עוד כלל חשוב כתבו הקדמונים, שכל פעולה שיש בה משום מצוה אין לדחות את קיומה מתוך מטרה לא לעשותה בתאריך מסוים[4], כי זריזים מקדימים למצוות ושומר מצוה לא ידע דבר רע[5].

  • למעשה, לא מצאנו בכתבי רבותינו נשיאינו או במנהגי החסידים זהירות בתאריכים המופיעים בספר מועד לכל חי הנ"ל, והוא כנראה על פי מאמרי חז"ל: "דלא קפיד לא קפדי בהדיה"[6] (=מי שאינו חושש לא מקפידים איתו) ו"כיון דדשו ביה רבים שומר פתאים ה'"[7].

  • לענין נישואין, בשנים האחרונות הורה הרבי במפורש לא לדחות את זמן החתונה רק בכדי להימנע מלהתחתן בחצי השני של החודש[8].

  • לעומת זאת לענין כניסה לדירה חדשה הורה הרבי לנהוג במנהג הנ"ל המוזכר בשולחן ערוך ולהשתדל להימנע מכך בימים שני ורביעי[9]מקורות:

[1] יו"ד סי' קעט ס"ב, אה"ע סי' סד ס"ג.


[2] שו"ת מהר"י אסאד (יהודה יעלה) ח"ב אה"ע סי' כד: "דגם הש"ע לא אמרו דיש לנהוג כן, אלא אשמעינן דנהגו כן בזמנם, ואין למחות בידם משום ניחוש או מעונן".


[3] ערוך השולחן אה"ע סי' סד סי"ג.


[4] ספר חסידים סי' נט: "ואותם בני אדם שיש להם לעשות מצוה כגון להתחיל ללמד תינוקות או להכניס במצוה אחת ואומר נמתין עד ר"ח אף על פי שאין זה ניחוש אין זה דרך הטוב כי מי יודע אם יחיה אם ימות בתוך החודש נמצא מת ולא קיים המצוה כללו של דבר מיד כשתבא המצוה לידך עשה אותה ואל תדחה אותה".


[5] שו"ת מהר"י אסאד הנ"ל.


[6] פסחים קי, ב.


[7] שבת קכט, ב. וראה שולחן מנחם ח"ו עמ' רנ, בשם שו"ת צמח צדק אה"ע סו"ס יא, ששמירה זו היא גם למי שמודע לסכנה.


[8] דבר מלך (תשנ"ט) עמ' 65.


[9] שולחן מנחם ח"ו עמ' רלז.