ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

שתי כיסויים בכיפה

שאלה:

אני עוסק בכיפות, וברצוני ליצור כיפה שנחשבת לשתי כיסויים, על ידי זה שבעת תפירת הכיפה אני מכניס חתיכת בד בין הביטנה לכיפה. יש לציין שהבד הזה לא תפור ולא מחובר לכיפה אלא רק סגור בין השכבות. שאלתי, האם מבחינה הלכתית –  הדבר  אפשרי? וכן האם אין בכך בעייה של לבישת ב' מלבושים יחד?

תשובה:

אף שעל פי הלכה יש מקום לומר שכל שאין חיבור של תפירה בין שני הבדים הם נחשבים כשני כיסויים[1], מכל מקום כיון שההידור בשני כיסויים עיקרו רוחני-קבלי, ומצאנו בדברי רבותינו נשיאינו שדימו זאת לשני המקיפים דחיה ויחידה[2], והרי מקיפים אלו הם שתי בחינות נפרדות ולא שאחת כלולה ובלועה בזולתה, כמו כן אין ראוי לעשות שני הכיסויים באופן שאחד כלול ובלוע בתוך השני.


מקורות:

[1] ראה אשל אברהם מבוטשאטש (סוף סי' רמ): "צריך לעיין בכופל סדין אחד וכורך בו שני פעמים זה על גבי זה אם זה כשני כלים או כיון שהכל הוא סדין אחד אין זה רק ככלי אחד, ואולי יש ללמוד זה מכופל טליתו לגבי ציצית שאם תפרו הוא דמחשביה הכפל לאחד מה שאין כן אם לא תפרו דמחשבינן הסדין כפשוט בלי שום קיפול וכפל כו', ולומר שמצד שהכל סדין אחד יוחשבו שני הכפולות וכריכות ככרך אחד ולומר דבעינן בזה שני כלים נפרדים זה מזה הוא רחוק, דנהי שאלו היה תפור להסדין עוד סדין תחתיו וכנהוג בבגדים כנ"ל או כנהוג במה שקורים קאלדרי נראה דהתחתית בטל למה שעל גביו ואין כאן שני כלים כלל, על כל זה לא שייך כן במה שאיננו תפור זה על גבי זה רק מקופל זה על גבי זה הרי זה נדון כשני כלים". והובאו דבריו בכף החיים (שם ס"ק נג).


הוספה לאחר זמן: אך יש להעיר מדברי הרמב"ם בהלכות פרה אדומה פי"ב ה"ז: "חלוק אחד וטלית אחת וקלובקרין אחד הרי הן חיבור לטומאה ולהזייה אפילו היו ארוכין ביותר או רחבין ביותר כל שהן, ואי זהו קלובקרין זה שני בגדים שמניחין צמר גפן ביניהן ותופרין אותן כאחת ועושין מהן חלוק לימות הגשמים". כלומר, אם נטמא הבגד החיצוני, נטמא גם הצמר גפן שבתוכו. ואם הזה על הבגד החיצוני, נטהר גם הצמר גפן. והוא הדין איפכא, שמה שקורה לצמר גפן משפיע גם על הבגד החיצוני. משמע שהם ממש בגד אחד לכל דבר וענין. לפי זה נראה יותר שאין כאן שני כיסויים, ודלא כפי שמצדד האשל אברהם שכיון שהפנימי אינו תפור לחיצון אינם נחשבים ככלי אחד. וילע"ע.


[2] ספר המאמרים תרפג עמ' קמ: "דבקדושה הרי יש ב' מקיפים, מקיף דחיה ומקיף דיחידה, שהוא בחינת מקיף ומקיף למקיף (ולכן הרוצים לקבל עליהם עול מלכות שמים שלימה, להיות כל דבריהם מכוונים בכוונה פנימית, מכסים ראשם בשני מקיפים כו')". וראה גם תורת מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 164.