ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

ספירת העומר בשתיקה

אדם שאינו יכול לדבר, כגון שמחובר בגרונו למכשירים שמונעים ממנו דיבור, או שהוא אילם, כיצד יקיים את מצוות ספירת העומר?

תשובה »

קידוש לבנה בחודש ניסן

שאלה:

האם נכון מה ששמעתי שיש משהו מיוחד בקידוש לבנה של חודש ניסן?

תשובה:

אכן ראוי לומר את ברכת הלבנה של חודש ניסן בכוונה מיוחדת ובהתעוררות שמחה יתירה, מכמה סיבות –


א. בספר ויגד יעקב[1] באזהרות לחודש ניסן[2] כתב: "יברך ברכת הלבנה בכוונה והתעוררות נוסף על הנהוג, כי כנסת ישראל יש לה הרמת ראש בחודש הזה, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא. ועוד, כי בניסן הוא כמעט חדוש העולם בצמחים ובעלי חיים. גם יודה לה' כי טוב שהצילו מצנים פחים ותחלואי הזמן ביום הקרח הנורא. ושמענו משמו של כהן גדול נאמן שמואל בביתו של הרב חיד"א זיע"א שהרב ז"ל היה שש ושמח בברכת הלבנה של חדש זה כבמזמוטי חתן וכלה".


ב. בגמרא סנהדרין[3] אמר רבי יוחנן "כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה" ולמד זאת מן הפסוק "החודש הזה לכם ראש חודשים" שנאמר בראש חודש ניסן[4].


ג. מלכות דוד נמשלה ללבנה כמו שנאמר "כסאו כשמש נגדי כירח יכון עולם" שלכן אומרים בנוסח קידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים"[5], וראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל[6] שעיקרם מלכי בית דוד כמבואר ברמב"ם[7].


ד. בברכת הלבנה אומרים על בני ישראל "שהם עתידין להתחדש כמותה" בגאולה העתידה, והרי "בניסן נגאלו בניסן עתידין להיגאל"[8].


ה. בנוסח קידוש לבנה אומרים הפסוק "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם", וידועה שיחת הרבי שנאמרה בתאריך ב' ניסן[9] אודות הכרזת "יחי המלך" ו"עד מתי" שתוכנם – "שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא כו' שעל ידי זה פועלים ביאת דוד מלכא משיחא".


מקורות:

[1] לרבי יעקב רקח, מגאוני לוב.


[2] אזהרה ה.


[3] מב, א.


[4] וראה גם תורת מנחם התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 557.


[5] ראה ראש השנה כה, א וברש"י ד"ה דוד מלך ישראל. וראה תורת מנחם התוועדויות חנ"ו עמ' 19.


[6] משנה ריש מסכת ראש השנה ובפירוש הברטנורא.


[7] הלכות מלכים פ"א ה"ז-ה"ט.


[8] ראש השנה יא, א.


[9] תורת מנחם התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 497.