ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

נוסח הקדיש בסיום מסכת

שאלה:

האם למנהג חב"ד בסיום מסכת צריך לומר קדיש דרבנן רגיל או קדיש הגדול כמודפס בסוף כרכי ש"ס וילנא?

תשובה:

מדברי הרבי יש משמעות לכאן ולכאן. והמנהג הרווח בין אנ"ש לומר קדיש דרבנן רגיל.


מקורות:

א. הש"ך (ביו"ד סי' רמו ס"ק כז) כתב שאחרי סיום מסכת אומרים "קדיש דרבנן".


יש שרצו להוכיח מלשונו שאומרים "קדיש דרבנן" רגיל כמופיע בסידורי התפילה, ולא את ה"קדיש הגדול" (התקשרות רנט עמ' 19).


אכן, הש"ך שם כותב שמעתיק את דבריו מ"תשובת מהר"ם מינץ". וכשמעיינים בדברי המהר"ם עצמו מסתבר יותר שכוונתו ל"קדיש הגדול" ולא ל"קדיש דרבנן" הרגיל המופיע בסידורים.


וזו לשון המהר"ם מינץ בתשובה קיט: "רב או ראש ישיבה שהוא לומד מסכתא עם חביריו ותלמידיו וכשבאו לסוף המסכתא, ישייר מעט בסוף עד שעת הכושר, יומא דראוי לתקן סעודה נאה לכבוד התורה ותלמידיהון, ואז ראוי לקבץ כל הקהל כשבא הרב לסיים, כל מי שראוי לבא לסיום המסכתא כו'. וכן טוב לחזור אחר מניין לומר קדיש. ואחר סיומו יאמר עשרה בני רב פפא. ואחר כך יאמר קדיש אם יש מניין, ויש שאומרים קדיש דרבנן, אך אותו קדיש אינו מצוי בינינו, לכן ברוב פעמים לא שמעתי לומר רק שלנו בלא תתקבל".


מכך שהמהר"ם כותב "אותו קדיש אינו מצוי בינינו", מסתבר שאין כוונתו ל"קדיש דרבנן" המופיע אצלינו בסידורים, אלא ל"קדיש הגדול", שכיון שבזמנם לא הופיע בסוף הגמרות כמו בזמננו על כן כתב עליו ש"אינו מצוי בינינו".


ואין להתפלא על כך שהמהר"ם מכנה קדיש זה בשם "קדיש דרבנן", שהרי כך שמו בנוסח התפילה שבסוף ספר אהבה להרמב"ם: "קדיש דרבנן, כל עשרה מישראל או יתר שעוסקין בתלמוד תורה שעל פה ואפילו במדרשות או בהגדות כשהן מסיימין אומר אחד מהן קדיש בנוסח זה: יתגדל ויתקדש שמיה רבא דעתיד לחדתא עלמא ולאחייא מתייא ולמיפרק וכו'". וגם קדיש זה מסיים בלשון "על ישראל ועל רבנן וכו'".


וכיון ש"קדיש הגדול" מכונה בלשון הראשונים "קדיש דרבנן", שפיר יש לומר שזו גם כוונת הש"ך.


ב. בשער הכולל (פ"ד ב) נקט בפשיטות שבסיום מסכת אומרים "קדיש הגדול", שכאמור הוא ה"קדיש דרבנן" שבנוסח התפילה להרמב"ם.


[אגב, גם בסיום קבורת מתים נהגו לומר "קדיש הגדול". כמו שכתבו הטור והלבוש בהלכות אבילות (יו"ד סי' שעו). וכך הוא מנהג חב"ד כמובא בספר דרכי חסד (אושפאל, עמ' עז. וכך נהג הרבי בפטירת אימו ובפטירת הרבנית חיה מושקא ע"ה, כמופיע ביומנים)].


ג. אמנם, ברשימות דברים (חיטריק מהדו"ח עמ' 362) מביא שהרבי הרש"ב לאחר סיום מסכת אמר קדיש דרבנן שבסידור ולא קדיש הגדול (אלא ששם מישהו אחר סיים והוא רק אמר הקדיש, ואולי גם לזה יש משמעות).


גם על הרה"ח הרב שאול ברוק מסופר שנהג לומר בסיום מסכת קדיש דרבנן כנדפס בסידור ולא קדיש הגדול (התקשרות קצג עמ' 19).


ד. בשם החוזר הרב יואל כהן מסופר שבהתוועדות כד טבת תשי"ב הורה הרבי לרב מאיר אשכנזי לומר את הקדיש הגדול לאחר שהתחיל קדיש דרבנן (התקשרות גליון תרסח עמ' 17, אוצר החסידים בארץ הקודש עמ' 193).


בגליון חדשות 770 בית חיינו מתאריך תשעה באב תש"נ (גליון 50 עמ' 4, ספר בית חיינו ח"ה) מסופר: "כ"ק אדמו"ר שליט"א עצר בפתחה של המעלית לשמוע את הסיום כו', כשהנ"ל סיים את היהי רצון ולא אמר את הקדיש פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א ובפליאה ואמר: 'וכי אינו אומר קדיש?! הרי הוא עשה סיום! בכל הגמרות מובא קדיש לאחר הסיום, ומדוע אינו אומר קדיש?'".


אך אין ממעשה זה הוכחה ברורה שלדעתו צריך לומר את נוסח הקדיש הגדול כפי שמודפס בסוף הגמרות, כי יתכן שכוונתו היתה רק שצריך לומר קדיש כפי שמודפס קדיש לאחר נוסח הסיום בגמרות, אבל לענין נוסח הקדיש אפשר שלדעתו צריך לומר קדיש דרבנן.


ה. אמנם, יש שהעידו עדות סותרת, שהרבי הורה להם לומר בסיום מסכת את "קדיש דרבנן" הרגיל, ועל כך שפעם אחת אמרו בפניו את הקדיש הגדול (בכ"ד טבת תשי"ב כנ"ל) התבטא "אצלי זה חידוש, מלבד הפעם הזאת לא ראיתי זאת מעולם" (הרב מיכאל זליגסון בשם הרב בנימין אלטהויז, בהתקשרות א'רנ עמ' 15).


ו. עוד יש להעיר שהרבי תמה על עצם נוסח הקדיש הגדול – "בנוסח הקדיש (דסיום מסכת) ולאחיא כו' ולמיבני כו' ולמיעקר כו' – צריך עיון שהענינים בו באים שלא על סדר הזמן, ראה ברכות מט, א. זוהר חלק א' ס"פ ח"ש וקל"ט, א. רמב"ם מלכים ספי"א. מכתב כ"ק אדמו"ר נ"ע (נדפס בקובץ מכתבים שלו). ובכמה מקומות שציין כת"ר בניצוצי זוהר שלו ברכות שם. זה עתה ראיתי שציין כ' בזהר שם מספר כתם פז".


ז. למעשה, יותר מקובל באנ"ש לומר קדיש דרבנן הרגיל שבסידורים. אם כי על פי המקורות האמורים יתכן שדעתו של הרבי לומר קדיש הגדול.