ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

טעימה קודם פרשת זכור

שאלה:

קריאת פרשת זכור היא חובה מהתורה. האם צריכים להימנע מטעימה קודם שמיעתה בשבת בבוקר?

תשובה:

יש על מה לסמוך לטעום קודם שמיעת פרשת זכור[1].


מקורות:

[1] ראה שו"ת לבושי מרדכי או"ח תנינא סי' צט: "וראיתי מ"ש כת"ה דברי מרן חתם סופר [או"ח] סי' ס"ט שמתיר לאכול בין תפילת שחרית למוסף, לא כמ"ש השואל לומר דהוה דינו כמו קודם קריאת מגילה. ולענ"ד יש לחלק, דבקריאת מגילה הוה חובה אקרקפתא דגברא, דאפילו לא שמע אפילו תיבה אחת צריך לחזור ולקרות, כמו שכתוב במגן אברהם סי' תר"צ [ס"ק ט"ו] בשם הרשב"א [ח"א סי' תסז], מה שאין כן בקריאת התורה עיקרו בצבור, כמ"ש בסי' קמ"ג [ס"א], ובסי' קמ"ו [ס"ב] מתירין למי שתורתו אומנתו לעסוק בשמעתתיה בשעת קריאת התורה, ויש מתירין לכל אחד אם יש י' דצייתי לש"ץ הקורא, ובקריאת המגילה ודאי אינו כן, דהא מבטלין תלמוד תורה ועבודה לקריאת המגילה כו'. אך בקריאת פרשת זכור דהוה לכולי עלמא מן התורה כו', לא אדע טעם וסברא לחלק ביניהם לענין אכילה קודם שמיעת קריאתן. ואפשר דבזה נמי סמכינן אדברי מג"א סי' תרפ"ה [סק"א] דיוצא בקריאתן גם בפורים וקריאת פרשת בשלח ופרשת כי תצא. וברמ"א סי' תרפ"ה [ס"ז] לא משמע כן, על כן צל"ע מפני מה יש להתיר אכילה יותר מקריאת המגילה".


ובקובץ הלכות פורים (קמנצקי) עמ' יא: "הנה בכל המצות התלויים בזמן הזכירו בעלי השו"ע והפוסקים איסור אכילה משהגיע זמן המצוה קודם שיקיים המצוה כו', ועל פי זה דנתי לפני מו"ר שליט"א דכיון דקבעו חכמים קריאת פרשת עמלק בשבת שלפני פורים א"כ ליהוי כמו חובת היום וכמצוה התלויה בזמן דאסור לאכול קודם שיקיים המצוה כו'. ומו"ר שליט"א השיב דקריאת פרשת זכור בקריאת התורה דשבת שחרית אינו בגדר חובת היום כלל וכדמבואר במגן אברהם ריש סי' תרפה וז"ל דאטו מי כתיב בתורה שיקראו דוקא שבת זו אלא שחכמים תקנו בשבת זו הואיל ושכיחי רבים בביהכ"נ וסמוך לפורים כדי לסמוך מעשה עמלק למעשה המן ע"כ. הרי דמה שתיקנו לקרותה בשבת הוא רק מצד דשכיחי רבים בבית הכנסת ומצד שהוא סמוך לפורים ובודאי שאין שייך בזה ענין חובת היום דוקא דאי משום דבעינן סמוך לפורים א"כ יכול לקיימו גם בקה"ת דפורים שחרית וכמ"ש המג"א שם וכמו שיתבאר בסמוך וגם לכתחילה שפיר דמי למיעבד הכי ואין בזה דין מיוחד לקרותו בשבת דוקא שלכן לא חשיב כלל כחובת היום ומותר לאכול קודם שיקיימנה עכ"ד ושו"ר שכבר הרגיש בכ"ז בשו"ת לבושי מרדכי או"ח תנינא סי' צט עיי"ש".