ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

זכויות יוצרים בתוכנות שהופצו באינטרנט – א

שאלה:

בקשר למאמר שהתפרסם ב-COL* בנושא העתקת תוכנות, בהערה 14 נכתב: "בנדון דידן, המושגים 'להציל' ו'יאוש' אינם מתייחסים לעותק המסוים של היצירה המצוי ביד פלוני או אלמוני, אלא לכללות הרווח שמצפה הבעלים להרויח ממכירתה".

והנה לא נתבאר מקור או טעם לכך – מדוע אין מתייחסים לעותק המסויים שביד פלוני ומדוע לא נאמר באמת שאף שבנוגע לעיקר הזכות על ה"רעיון" יש לבעלים אפשרות להציל, מ"מ שימושים והנאות פרטיים שנעשים בבית ואין לבעלים אפשרות לדעת עליהם ולהצילם – יהיו מותרים מדין "זוטו של ים"?

תשובה:

הרי היוצר אינו מחפש להשיג בחזרה את 'עותקי היצירה' שהורידו פלוני ואלמוני מהאינטרנט. הוא מצפה שאותם פלוני ואלמוני ינהגו ביושר וישלמו עבור השימוש ביצירתו.


ובכן, בשונה מארנק לדוגמה שנפל ל"זוטו של ים" – שמבחינה טבעית סופו לרדת לטמיון ולכן חזקה שהבעלים מתייאש ממנו – ה'תשלום' עבור השימוש בעותקי היצירה שהופצה באינטרנט אינו בחזקת אבדון טבעי, שהרי הוא תלוי ועומד בבחירתו החופשית של כל משתמש ומשתמש – האם לנהוג בעבריינות וחוסר מוסריות ולהשתמש בחינם ביצירה ועמל-כפיו של חבירו תוך פגיעה בכיסו, או לנהוג בצדק והגינות ולשלם על השימוש ברכוש חבירו. על כן, עצם העובדה שהיוצר: א. ממשיך למכור את יצירתו להמונים, ב. עושה השתדלות לאתר את העבריינים שפגעו בזכויותיו ולהעמידם לדין (ומעשים בכל יום ברחבי תבל שמפירי זכויות יוצרים, הן חברות והן משתמשים פרטיים, מועמדים לדין ע"י בעלי הזכויות ונקנסים בקנסות גבוהים) – מוכיחה שאין כאן ייאוש, ועל כל פנים חזקת ייאוש ודאי אין כאן[1].


מלבד זאת, בהמשך ההערה הנ"ל צויין שדין "זוטו של ים" נאמר על רכוש שאבד לבעליו, ואין ללמוד מכך לרכוש שנגזל מבעליו.מקורות:

זכויות יוצרים האם מותר להעתיק קבצי שמע וצפיה


[1] וראה עוד ספר זכרון ויען שמואל חי"ג עמ' ערה: "יש לחלק דהכא כל אחד שמוריד מהאתר הוא גונב מחדש גנבה חדשה, ולא את החפץ שבלאו הכי היה עומד להטבע".


כיוצא בזה כתב הרב רא"ם הכהן בגליון 'שבת בשבתו' 1603 עמ' 5: "לענ"ד הורדת תוכנות מהאינטרנט אינה דומה לדין 'זוטו של ים'. 'זוטו של ים' מתייחס לאבדה שאבודה הן לבעלים והן לכל אדם, ולכן אע"פ שהבעלים אומרים שהם אינם מתייאשים ממנה, מותר למוצא האבדה לקחתה. ברם במקרה דנן אין מדובר ב'חפצא' של אבדה מוחלטת ובעלים העומד חסר אונים, אלא באפשרות הנתונה ביד כל אדם – לגזול ולעבור על התקנה אם לאו. מכיוון שהדבר נתון בידי כל אחד ואחד צריך לדמות את האינטרנט לאבדה המצויה בידי אנשים רבים. במקרה כזה אם מורי ההוראה יורו לשלם עבור השימוש בתוכנות ממילא בעלי הזכויות לא יתייאשו מ'אנשי אמנה' וביחס אליהם אין לאינטרנט דין 'זוטו של ים'. בהקשר זה יש להעיר כי ודאי שבנוגע לתוכנות וסרטים אי אפשר לומר שהבעלים 'התייאשו' שכן פעילותם היומיומית, במישור המשפטי והציבורי כאחד, כנגד הפרת זכויות היוצרים מעידה על ההפך".