ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

זכויות יוצרים בתוכנות שהופצו באינטרנט – ב

שאלה:

תודה על התשובה בעניין "זכויות יוצרים בתוכנות שהופצו באינטרנט – א" *

להלן הערות לפי סדר התשובה:

א. מש"כ כת"ר: "ובכן, בשונה מארנק לדוגמה שנפל ל"זוטו של ים" – שמבחינה טבעית סופו לרדת לטמיון ולכן חזקה שהבעלים מתייאש ממנו – ה'תשלום' עבור השימוש בעותקי היצירה שהופצה באינטרנט אינו בחזקת אבדון טבעי, שהרי הוא תלוי ועומד בבחירתו החופשית של כל משתמש ומשתמש" –

עיין בשו"ע סי' קפא ס"א דשיירא שהיתה הולכת במדבר, ועמד עליה גייס וטרפה, אם אינם יכולים להציל מידם, ועמד אחד מהם והציל, הציל לעצמו. וכ' שם הנתיבות דהא דמשמע מהסמ"ע דמהני מדין יאוש אע"ג דליכא שינוי רשות, זהו משום דהתם גרע טפי, דדדינו כזוטו של ים "וכהפקר גמור הוא". ומוכח דאפילו כשהדבר תלוי בבחירתם החופשית של השודדים, מ"מ הווה זוטו של ים ומותר לזכות בה.

ב. מש"כ שהבעלים לא מתייאשים –

הרי באם יש כאן דין זוטו של ים – אין משגיחין במה שהבעלים אומרים שאינם מתיאשים (שוע"ר הל' גזילה סי"ט).

ג. מש"כ שדין "זוטו של ים" נאמר על רכוש שאבד לבעליו, ואין ללמוד מכך לרכוש שנגזל מבעליו –

ראה מש"כ לעיל ס"א.

תשובה:


  1. לכאורה אין מקום לדמות מצב של: (א) חבורת לסטים, (ב) המצויים באמצע מעשה השוד, (ג) של רכוש מסוים, (ד) אי אפשר להציל מהם את הרכוש הזה, למצב של: (א) כלל ציבור הגולשים באינטרנט, (ב) הנתקלים באפשרות הורדה של יצירות שיש עליהן זכויות יוצרים, (ג) רק חלקם נכשלים ומשתמשים בלי לשלם (לדוגמה: בארה"ב רק כ-20 אחוז מהמשתמשים), (ד) היוצר ממשיך למכור את יצירתו ומוכיח במעשיו שאינו מתייאש מלהרויח עליה מאנשים אחרים. במצב הראשון – אין שום ספק שהבעלים מתייאש מהרכוש המסוים הנשדד והולך כאשר אין לאל ידו להצילו. לעומת זאת במצב השני – לא ברור כלל שהיוצר מתייאש מהתשלום שמגיע לו ממך וממני.

  2. מאחר ואין כאן חזקת ייאוש – ממילא אין כאן דין זוטו של ים. (ואינו דומה למקרה שיש חזקת ייאוש שאז לא מועיל שצווח שאינו מתייאש כי "בטלה דעתו אצל כל אדם").

  3. מה שכתב הנתיבות בסי' קפא ביאורים ס"ק א שיש דין זוטו של ים גם ב"גייס" ולא רק ב"אבידה", הנה להלן בסי' שסא ביאורים ס"ק ב ביאר דבריו שזהו משום שבגייס הבעלים מתייאשים עוד לפני שנטלו הליסטים ("שנתיאשו מפני שראו ליסטים וגייס באין"), ולכן דינו כאבידה שיש בה דין זוטו של ים ("ויאוש זה הוי ממש כמו יאוש דאבידה דהא נתיאש קודם שבא ליד הגזלן"), משא"כ כאשר הייאוש בא לאחר הגזילה. עיי"ש. בנידון דידן, גם אם היוצר אכן התייאש מלהרויח עוד על יצירתו, הרי זה רק לאחרי וכתוצאה מההעתקות הפיראטיות שכבר נעשו באיסור גזל, לכן אין ללמוד לזה מדברי הנתיבות גבי גייס.


מקורות: