ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

הפרשת תרומות ומעשרות בלימונים ובפירות מופקרים

שאלה:

עץ לימון חייב במעשרות? יש דעה של אדמו"ר הזקן שהוא נחשב כתבלין וגם קראתי שזה דעתו של האיש מצליח, הרב עובדיה זצ"ל כותב בחזון עובדיה שחייב לעשר, אני אישית מעשר. רק האם לימון אחד ניתן להפקיר אותו ואז להכניס אותו הבית ויהיה פטור ממעשרות? כי לימון בודד קשה לעשר, וגם אם טוב לקטוף יותר ואז לעשר, האם ניתן לבצע הפקר ואז לקחת לדוגמה כאלה שנפלו לבד? (כל השאלה היא לגביי עץ לימון גינתי, כידוע בארץ ישנם שני סוגי לימון ובעולם יותר. חושב שהלימונים שלנו לרוב האנשים לא נחשבים כמאכל אלא כנותן טעם בלבד).

תשובה:

תבלין המיועד לתת טעם באוכל ואינו נאכל בעצמו פטור ממעשר, לעומת זאת תבלין הראוי לאכילה בעצמם אלא שמשמש גם כתבלין להטעים את האוכל חייב במעשר[1].


על פי זה לכאורה הלימון (החמוץ) פטור ממעשר, כיון שעיקר שימושו לתת טעם במאכלים אחרים ולא להיאכל בפני עצמו.


מאידך גיסא יש שכתבו שבזמננו הלימון חייב במעשר, כיון שהרבה משתמשים בו בפני עצמו ולא רק כתבלין המטעים. ועל כן נהגו הרבה לעשר לימון ללא ברכה[2].


פירות שהופקרו לפני שנגמרה מלאכתם, כגון לפני שנקטפו[3], פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות[4], ואף רשאי לעשות כן לכתחילה[5]. אולם ההפקר צריך להיות אמיתי, כלומר בפני שלושה ובאופן המאפשר לאחרים לזכות במה שהפקיר[6].


מקורות:

[1] תוספות יומא פא, ב: "שיש מיני תבלין הרבה יש מהן דעיקרן לטעמא עבידי והנהו פטורין מן המעשר ואין מטמאין טומאת אוכלין ובהנהו מיירי בהעור והרוטב (חולין דף קכ.) ויש מהן דחזו לאכילה בעינייהו כגון בצל וקפלוט וכיוצא בהם פעמים שמתבלין בהן הקדירה וכמו שבת דבפר' בא סימן (נדה דף נא:) והנהו חייבין במעשר".


שם נדה נ, א: "דאיכא ב' מיני תבלין דהנהו דאין ראויין אלא לטעמא לא מטמו טומאת אוכלין ואין חייבין במעשר אבל תבלין דראויין נמי בפני עצמן ועבידן נמי לטעמא כגון שומים ובצלים חייבין במעשר".


[2] ראה שמירת שבת כהלכתה מהדו"ח פרק א הערה קעב. שו"ת משנה הלכות חי"ב סי' רמד. שו"ת תשובות והנהגות ח"ד סי' רנ. קובץ שמוש חכמים ח"ט עמ' תרטו בשם הגר"נ קרליץ. שו"ת חלקת השדה ח"ב סי' י בשם הגר"ח קניבסקי.


[3] ראה רמב"ם הלכות מעשר פ"ג ה"ח ואילך "אי זהו גמר מלאכתן של פירות", ושם ה"ט וה"י שיש מצבים בהם גמר המלאכה הוא אחר "שילקט כל צרכו".


[4] רמב"ם הלכות תרומות פ"ב הי"א: "ההפקר פטור מן התרומה ומן המעשרות". שם הי"ב: "הפקיר קמה וזכה בה ועבר והפריש ממנה תרומה ה"ז תרומה, אבל אם הפקיר שבלים וזכה בהן ועבר והפריש מהן תרומה אינה תרומה, וכן כל המפריש מדבר שאינו חייב תרומה אינה תרומה, וכן במעשרות". ובהשגת הראב"ד שם: "הפקיר קמה וזכה בה וכו'. א"א לא שיהא חייב אלא שאם הפריש הוי תרומה".


[5] רדב"ז על הרמב"ם הלכות תרומות פ"ב הי"א: "וכן ההפקר פטור וכו'. פ"ק דפאה, לעולם הוא נותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח, ויכול להפקיר כל שדהו ויפטר מן המעשרות עד שימרח ואחר המירוח אין יכול להפקיר עד שיתקן".רמב"ם הלכות מעשר פ"ג ה"כ: "וכשם שמותר לאכול עראי מפירות שלא נגמרה מלאכתן כך מותר להאכיל מהן לחיה ולבהמה ולעופות כל מה שירצה ומפקיר מהן כל מה שירצה קודם שיעשר". וראה דרך אמונה שם ס"ק קצה: "ומפקיר מהן כל מה שירצה, אף לכתחלה, אף שמפקיע מצות מעשר, דהפקר קודם מירוח פטור ממעשרות כנ"ל פ"ב מתרומות הי"א, אפילו הכי מותר, דקודם מירוח עדיין לא חל עליו חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא".


[6] רמב"ם הלכות נדרים פ"ב הט"ז: "המפקיר את הקרקע כל הקודם והחזיק בהן זכה, דין תורה אפילו הפקיר בפני אחד הרי זה הפקר ונפטר מן המעשרות כמו שיתבאר במקומו, אבל מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה כדי שיהיה אחד זוכה אם רצה והשנים מעידים". שוע"ר סי' רמו ס"ט: "שמדברי סופרים כל הפקר שאינו בפני שלשה אינו הפקר כלל שכשיש שלשה בודאי הוא מפקיר בלב שלם ואין כאן חשש הערמה שהרי אחד מהשלשה יכול לזכות מיד בהפקר הזה והשנים הנשארים יכולים להעיד לו שזכה מההפקר ולא יוכל המפקיר לחזור בו ולהוציאו ממנו".