ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

הלכות מעשר כספים

שאלה:

 1. האם מעשר כספים זה חיוב ממשי או ענין של הידור?
 2. האם מספיק להפריש רק עשירית? או יש ענין לתת חומש?
 3. מה מותר להפריש ממעשר כספים? (שכר לימוד לתלמוד תורה של בנים? שכר לימוד לבית ספר של בנות? שכר לימוד לבת לומדת מקצוע? תשלומים לבית הכנסת – עליות? דמי חבר לבית הכנסת? רכישת כרטיסים מכירה סינית למטרות צדקה וחסד? קניית ספרי קודש?)
 4. האם מעשר כספים צריך לתת מהברוטו או מהנטו?
 5. מה בקשר לקצבת ילדים?

תשובה:


 1. מצות מעשר כספים היא חיוב ממשי מדרבנן[1].

 2. מן הדין די לתת מעשר, ומצוה מן המובחר לתת חומש[2].

 3. כשאין לאדם כסף משלו עבור ההוצאות דלהלן, בדלית ברירה רשאי לשלם אותן ממעשר כספים:

  א. שכר לימוד לבניו ובנותיו[3] הגדולים[4].

  ב. מה שאין כן הקטנים[5].

  ג. קניית עלייה לתורה או תשלום דמי חבר לביהכנ"ס – ובתנאי שחשב על זה מראש בשעה שהתחייב[6].

  ד. קניית ספרי קודש – יש שמתירים בתנאי שיכתוב עליהם שנקנו מכספי מעשר ויפרסם ברבים שאפשר לקבלם בהשאלה ממנו[7], ויש שאוסרים אלא אם כן יניח את הספרים בבית המדרש כדי שישמשו בפועל את הרבים אלא שרשאי לרשום עליהם את שמו[8], ולמעשה אם ביתו משמש כבית חב"ד בריבוי נכנסים ויוצאים המעיינים בספרים ומודעים לכך שניתן לשואלם, בוודאי שאפשר לקנותם מכספי מעשר[9].

  ה. כרטיסי הגרלה של מוסדות תורה וצדקה – יש מתירים ויש אוסרים[10].

  ו. לימוד מקצוע לבנות – יש מי שכתב להתיר לתת מכספי מעשר ללימוד מקצוע עבור בני עניים כדי שיוכלו להתפרנס[11].

 4. מעשר כספים נותנים מהשכר אחרי ניכוי הוצאות הקשורות ישירות לעבודה[12]. ב"הוצאות" אלו נכלל גם: מס הכנסה, ביטוח לצורך העסק, הפרשות-חובה לקרנות שאין לעובד בחירה למונען [וכמובן כשייפדו הקרנות חייב לעשר][13].

 5. קצבת ילדים מביטוח לאומי צריך לעשר[14].מקורות:

[1] כמה דעות בזה: יש אומרים שהוא מדאורייתא, יש אומרים מדרבנן, ויש אומרים שאינו אלא מנהג. לדעת הרבי הוא חיוב מדרבנן, כך דייק בהתוועדות בשנת תשכ"ב מהלכות ת"ת של אדה"ז פ"א ה"ז, נדפס בלה"ק: שערי צדקה עמ' קעט.


[2] ראה שו"ע יו"ד סי' רמט. הרבי הורה שיש ענין לתת יותר ממעשר, ולא לדקדק בדיוק מעשר. לאנשים מסוימים הורה לתת מעשר וחצי, ולאנשים מסוימים קרוב לחומש. שלחן מנחם יו"ד ח"ה סי' קב.


[3] שו"ע יו"ד רנא ס"ג. וראה שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קיג. שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תקס.


[4] הלכות ת"ת לאדה"ז פ"א ה"ז. אמנם חשוב לציין שיש שעולה מדבריהם שהלכה זו נאמרה רק בימיהם שלא היה החינוך חובה מבחינת חוק המדינה, משא"כ בזמננו שבמקומות מסוימים בעולם הוא חובה עד גיל מסוים ויש מקומות שאם לא יכניסם למוסד תורני יכניסם השלטון בעל כורחו למוסד שאינו תורני, הוי דבר שבחובה שאין ליתן ממעשר אלא מחולין – ראה חגיגה ח, א. מגן אברהם סי' תרצד ס"ק א. שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קיג שו"ת אבני ישפה ח"ז סי' קב ענף א. וראה גם שו"ת תשובות והנהגות, שטרנבוך, ח"ה סי' רפג אות ב מה שהביא בשם החזון איש. שו"ת אור יצחק, עבאדי, ח"א סי' מו. ספר אהבת צדקה, אבידן, עמ' קמ. ואין סתירה מדברי אדה"ז לדבריהם. [וראה עוד שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמג שכתב שבזמן הזה שאני ואין לפרנס בניו שאחרי גיל שש ממעות מעשר ע"פ דברי הר"ן, וראה מה שהשיב על דבריו מסברא בשו"ת יחוה דעת ח"ג סי' עו ד"ה ותבט עיני, אמנם המעיין שם יראה שיסד דבריו על מה שכתב מהר"ם מרוטנבורג סי' עד שאפשר לזון בניו שאחרי גיל שש מכספי מעשר, והמהר"ם לשיטתיה בזה שמעשר בזמן הזה אינו אלא מנהג וכמו שכתב שם, וזה אינו ענין לדעת רבותינו נשיאינו הנ"ל סעיף 1].


[5] משמעות שוע"ר הלכות ת"ת שם. שערי צדקה הנ"ל עמ' קעט.


[6] ט"ז יו"ד רמט ס"ק א.


[7] ע"פ ט"ז שם וש"ך ס"ק ג.


[8] ראה ערוך השולחן שם ס"י. נהר מצרים ח"א דף צז, ב אות ב.


[9] ראה ערוך השולחן שם ס"י. נהר מצרים ח"א דף צז, ב אות ב.


[10] האגרות משה או"ח ח"ד סי' עו חילק בין אם מוכרים כרטיסים בהגבלה כך שלכל כרטיס יש ערך ואז אסור לקנות ממעשר, לבין אם מוכרים בלי הגבלה כך שאין לכרטיסים ערך ואז מותר לקנות ממעשר, ומ"מ כתב שאם זכה ראוי שיחזיר את דמי הכרטיס למעשר. אבל בספר ועלהו לא יבול ח"ב עמ' קט מובאת דעת הרב אוירבאך שאמנם מותר לקנות ממעשר אך זאת בתנאי שאם יזכה יתן את כל הזכייה למוסד. ועיין עוד שו"ת אבן ישראל ח"ח סי' סד. וכמדומה שנהוג כדעת האגרות משה.


[11] הרב אוירבאך בספר שלמי שמחה ח"א עמ' קיח אות ח, לדבריו אם לאב דין עני רשאי לתת לבנותיו מקצוע מכספי מעשר.


[12] ראה שלחן מנחם שם עמ' פד.


[13] ראה ספר באורח צדקה, פיינהנדלר, פרק יב.


[14] ראה תוספות תענית ט, א שמכל רווח צריך לעשר. הרב אוירבאך בקובץ צהר חט"ז עמ' קז. ושם, שאם מפקיד מיד את הכסף לצורך חתונות הילדים, אין צריך לעשר. אך יש לציין שיש שכתבו לא לשמור את קצבת הילדים לצורך נישואיהם אלא בהגיעם סמוך ונראה לגיל הנישואין ולא קודם לכן. ואכ"מ. וראה ספר באורח צדקה פ"ט סעיף מ.